Điều khoản dịch vụ

Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính khả dụng của thông tin đăng tải

Các thông tin được đăng tải hiển thị trên Trang chỉ nhằm mục đích thông tin và không ngụ ý gì khác. Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, có thể ngừng cung cấp Trang hay bất cứ thông tin nào khác bất cứ khi nào.

Liên kết ngoài website

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

Chúng tôi nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Chúng tôi không có bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với các nội dung này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.